image/jpeg

1.Финансови анализи относно текущото състояние на фирмата - печалба, степен на ликвидност, рентабилност


2.Инвестиционен анализ- оценка на стойността и потенциала на придобитите активи

3.Анализи на отделни дейности и организация в предприятието с цел оптимизиране

4.Финансово и стратегическо планиране

5.Маркетингови анализи

6.Проучване на най-подходяща банка и кредитен продукт при потребност от кредитиране

7.Кредитни обосновки и подготвяне документи за получаване на банков заем

8.Изготвяне на бизнес–план, прогнозен паричен поток, финансов анализ на фирмата-кредитоискател

9.Подготовка на необходимите документи за получаване на кредита

10.Оценка на конкурентноспособност на дейността на фирмата

11.Обща оценка на разходите  и приходите

12.Финансово прогнозиране на очакваната възвращаемост от дейността на фирмата

13.Изготвяне на прогнозни парични потоци, анализ и контрол с цел преодоляване на евентуални проблеми

14.Анализ на конкурентноспособността на предприятия

15.Оценяване на възможностите за привличане на собствен и заемен капитал, анализ на рентабилността на собствения капитал

16.Мениджмънт планиране и др.