image/jpeg

1.Идентифициране на проект - детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ, както и проучвания с цел да се установи степента на енергийна ефективност


2.Оценка за осъществимостта на проекта - финансово - икономически анализи, анализи на разходи и ползи, концесионни анализи, изготвяне на апликационни форми за кандидатстване по оперативни програми

3.Изготвяне на предложение за проект и на съпътстващи документация в областта на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници
 
4.Подаване на предложението за проект и съпътстваща документация в областта на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници

5.Съдействие при изготвянето и подобряване на първоначалния проект, както и на съпътстващите документи в областта на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници

6.Финансови преговори и отпускане на средствата за проекта  в областта на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници

7.Разработване на бизнес планове и анализи по осъществяването на проекта в областта на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници

8.Съдействие за намиране на партньори за трансфер на технологии, бизнес или проектно коопериране в областта на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници

9.Оценка за въздействие върху околната среда, съставяне на програми за управление за отпадъци, изготяне на документация за издаване на комплексни разрешителни за дейността; оценка за съответствие и биологично разнообразие